קורס רכזים בסיסי

חלק ז. קורס רכזים בסיסי, שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי) המופעלת בתכניות עמותת יכולות מיסודה של קרן רש"י, בשיתוף משרד החינוך, ובתכניות נוספות ואחרות

האתר בבניה - טיוטא

נסים כהן

שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי)

קורס רכזים בסיסי

א. קורס הרכזים במתכונת המוצגת להלן, יושם ונוסה בהצלחה לראשונה בירוחם ביוני 1997 עם למעלה מ - 30 משתתפים.
הקורס הנ"ל נמשך 4 ימים וחצי רצופים (חצי היום נוסף מס' ימים מאוחר יותר). משך כל יום השתלמות היה כ-11 שעות רצופות נטו (9.00 - 19.00, כולל הפסקות וארוחת צהריים).
המטרה במבנה הרציף ובימי הלמידה הארוכים והמלאים היתה, שהמשתתפים יחוו בעצמם את יתרונות הלמידה המואצת לצד המורכבות בה, זאת תוך השתתפות בלמידה מואצת בת ארבעה ימי לימוד רצופים וממושכים. בדצמבר 1977 במסגרת פרויקט הבגרות בבאר שבע, התקיים ונוסה בהצלחה לראשונה קורס רכזים בן 5 ימים רצופים (9.00-19.00).
כל עשרות קורסי הרכזים הבאים (במסגרת פרויקט הבגרות באר שבע, אומ"ץ, תפנית, יכולות ועוד) נמשכו בהצלחה רבה, 5-6 ימים מלאים ורצופים (9.00-19.00).
לעתים ובלית ברירה הקורסים החלו בשעות הצהריים לאחר שעות הלימודים, במקרים כאלה הקורס נמשך בהתאם לצורך גם 8 ימים המחולקים לשני מקבצי ימים רצופים עם הפסקה בת מס' ימים בניהם.

המסקנה היא שניתן להפעיל בהצלחה רבה את הכשרת הרכזים באמצעות למידה מואצת, ופעילות זאת מועילה מאוד להמשך התהליך.

ב. בתחילת הדרך והיישום בשנות התשעים, רבים מאוד התקשו להאמין שניתן להפעיל בהצלחה ונוכחות מלאה ואפקטיבית של המשתתפים- קורס למורים/רכזים - רציף, מואץ בעל ימי השתלמות ארוכים יחסית (כמוצג להלן),  בדומה לחוסר האמונה שתלמידים שכשלו עד כה, יעמדו ולמידה המואצת, הרציפה ובעלת שעות הלמידה הארוכות , והתובענית הנדרשת מהם בשיטת צמצום הפערים המואץ.
אודות להשקעה והתכנון המחושב במבנה הקורס, יעדיו, הרלוונטיות וסדר התכנים בו (בדומה לתכנון המוקפד והמחושב הנדרש בשיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי), קורס זה במבנה המוצג להלן, כפי שכבר נאמר, הופעל עם מאות מורים/רכזים בכל רחבי הארץ, בכל המגזרים, באפקטיביות ובהצלחה רבה.

מבנה כללי, הכשרה מואצת לרכזים,
קורס רכזים בסיסי, למפעילי שיטת צמצום הפערים המואץ
:

(כ- 60 שעות, כ- 5 ימי השתלמות מלאים ורצופים, עם המלצה לחלוקת נושאיםלכל אחד מ- 5 ימי ההשתלמות).

קורס רכזים בסיסי
צמצום פערים מואץ שלב א' (מבצע לימודי) - דגם מקדמי

מבנה הקורס ושיטה – נסים כהן
יום מס' זמן תוכן מנחה/הערות
1      א.מבוא                                                                                            
    - התכנסות והרשמה.  
    - סטינג - זמנים וכללים בקורס, מה נעשה בקורס ומה התוצאה/ות אליה/ן נגיע.  
   
- דוגמאות לפרויקטים, תוכניות, בתי ספר, ואוכלוסיות שונות בהם הופעלה השיטה ותוצאות
   תיכון, חט"ב, יסודי
- התייחסות כללית לדגמי פעולה
- גופים שותפים
- יש גם כישלונות - דוגמאות
- דוגמאות לבתי ספר (ארה"ב) המושתתים על ההנחה ש"כל אחד יכול":
- מה נעשה/ מה התוצאה אליה נגיע בקורס הנוכחי.
  כל הנושאים בפרק זה יוצגו על רקע:  מודל המיון הבית ספרי – 1992.
  הרפורמה של 1969 ונתונים בתחום תוצאות החינוך בישראל.
 
    ב. רקע תיאורטי -
    מדוע מרבית הנכשלים בבית הספר הם בני המעמד הנמוך
    או מדוע בית ספר נכשל עם מרבית בני המעמד הנמוך?
 
   
- הגישה הפונקציונאליסטית לבית הספר (מרטון, דיוויס ומור, דריבן)
 
    - בקורת על הגישה הפונקציונאליסטית – גישת הקונפליקט (טומין,בורדיו, קולינס)  
    - סוגי מערכות חינוך(טרנר) ומבנה מערכת החינוך הישראלית.  
   
- מה משפיע על הצלחת/כשלון התלמידים, "מבנה" או "אחרים משמעותיים"?
- ממצאי המחקר האמפירי בארה"ב ובישראל (מחקרי ויסקונסין, יער-יוכטמן וכפיר, יוגב וכפיר)
 
וההסבר להבדלים בין ישראל לארה"ב.
 
    - התייחסות למשתנה התרבותי ול I.Q. (ברום)
- סיכום: סיבות לכישלון
 
    - מסקנות אופרטיביות עקרוניות להצלחה לימודית בקרב תלמידים שצברו פערים למודיים:
  א. סיכום ממצאי המחקר
  ב. למידה מואצת ושינוי תודעה
  ג. סיכום 4 רכיבי ההצלחה עפ"י השיטה המוצעת + דוגמאות
 
    - צפייה מודרכת – סרט "לסניור באהבה" גם לאלה שראו!  
    - ניתוח כוחות בולמים וכוחות מקדמים בסרט – עבודה בקבוצות  

 

יום מס' זמן תוכן מנחה/הערות
2     ג. עקרונות ההצלחה, שיטה ומיומנויות  
    - ניתוח הסברים לאי הצלחה, הקשורים במבנה ביה"ס ומתן מענה להם.  
    - הנחות יסוד, (הנחות הקוגניציה, הנחות המוטיבציה)
- עקרונות ההצלחה עפ"י הגישה
 
    - הצגת דגם מלא של תהליך צמצום פערים שלב א' (מבצע לימודי) – התייחסות כללית
  לכל רכיב ופעולה בתהליך
 
    - סדר פעולות טרם הלמידה – התייחסות מפורטת לכל פעולה ולתוצאה המצופה בה  
    - פעולות קבועות בעת הלמידה – התייחסות מפורטת לכל פעולה ולתוצאה המצופה בה  
    - מרתון לימודי – ניתוח מבנה המרתון הלימודי ודגם מומלץ. סימולציה - סדנא  
    - הגדרות תפקיד: רכז,מורה, מתרגל, מנחה דיסיפלינארי, מנחה פדגוגי ויחסי גומלין
  ביניהם בעת ההפעלה
 
    - מבנה שיעור/ מפגש למידה + שיטת הלמידה (ל.ל.ש.)  

 

יום מס' זמן תוכן מנחה/הערות
3     ד.מוטיבציה – תיאוריה ויישום  
    - מוטיבציה –  חמש גישות בסיסיות (תכליתית, ביהוויוריזם, פיגמליון, מסלאו, ייחוס)  
    - השתמעויות יישומיות של הגישות המוטיבציוניות בחלקיו השונים  של תהליך
  ההפעלה – סימולציה
 
    - שיחה מוטיבציונית עם תלמיד – בתחילת התהליך - סדנא  
    - שיחה מוטיבציונית עם משפחת התלמיד (ביקור בית) בתחילת התהליך - סדנא  
   
ה. עבודת צוות והניהול הפיגמליוני
 
    - ניהול – גישת המערכות הפתוחות והניהול הפיגמליוני
- עבודת צוות ותפקיד הרכז כמנהל צוות
 
    - ראיון קבלת עובד  
    - ראיון קבלת עובד – קולגה מאותו בית ספר  

 

יום מס' זמן תוכן מנחה/הערות
4    
- בניית יעד דיסיפלינארי ותהליך גיבוש ותכנון צוותי
 
    - דגם השתלמות צוות  
    - שיחת משוב עובד - סדנא  
    ו.מיומנויות  
    - התמודדות עם קשיי התנהגות והצבת וגבולות – עקרונות  
   
- התמודדות עם קשיי התנהגות בזמן בחינה
 

 

יום מס' זמן תוכן מנחה/הערות
5     - חשיבה תוצאתית ובנית תוכנית עבודה תוצאתית מפורטת - סדנא  
    - מודל דו"ח מסכם ל"צמצום פערים מואץ"  
    - המיפוי הדינמי - השימושים המגוונים בו  
    - מיפוי בקרה לתהליכים טרם ובזמן הלמידה  
    - התמודדות עם משברים + סימולציה  
    - אדמיניסטרציה ולו"ז להמשך  
    ז. פאנל  
    - פאנל - מורים, מנהלים, בוגרים, תלמידים (בהתאם לרלוונטיות)  
    ח. משוב סיכום  

 

      תכנים נוספים
בהתאם לרלוונטיות והצורך
מנחה/הערות
***     - המבצע הלימודי ככלי וכמנוף לשנוי תודעה  
    - עקרונות ופעולות לשמירת ההצלחה לאחר המבצע הלימודי  
    - כוחות שותפים במודל ומודלים שונים של צמצום פערים  
    - ישום העקרונות  עבודה עם חונכי מתרגלים וחונכי פר"ח דגמים שונים יתרונות 
  וחסרונות
 
    - ישום ושנוי מבני (לפרק זמן מוגבל), על כיתה או שכבה שלמה מקצוע לימודי אחד  
    - מוביליות כלפי מעלה במבנה בית הספר  
    - אפשרויות (מבניות) לצמצום פערים לימודיים בכיתה או בשכבה  
    - דגמים מואצים – צמצום פערים מואץ א', צמצום פערים מואץ שכבתי – שלב ב'  
    - היתרונות והקשיים בשיטה  
    - מתי סיכויי ההצלחה פוחתים?  
    - תיאור כללי של המודל המוטמע.  
    - יחידת הלמידה - טעויות נפוצות  
    - מדידת/מבחני הצלחה - טעויות נפוצת  
    - מדידת/מבחני בקרה - טעויות נפוצות  
    - מיפוי דינמי - טעויות נפוצות  
    - מרתון לימודי - טעויות נפוצות  
         

 

©  כל הזכויות שמורות לנסים כהן (1994), מפתח שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי).
 ניתן להשתמש בתוכן דף זה ובשאר התכנים,  באופן הוגן ונאות לשם סקירה, מובאות, למידה או הוראה, תוך הצגה ושמירה מלאה וברורה על הזכויות.
 הפרת היתר זה בכל דרך, ו/או הצגה ו/או שימוש לצורך מסחרי או הפקת רווח כספי, אסורה והינה עבירה ע"פ חוק זכויות יוצרים, התשס"ח (2007).