השתלמויות דו יומיות

חלק ז. השתלמות דו יומית, שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי) המופעלת בתכניות עמותת יכולות מיסודה של קרן רש"י, בשיתוף משרד החינוך, ובתכניות נוספות ואחרות

האתר בבניה - טיוטא

נסים כהן

שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי),
השתלמויות דו יומיות

א. השתלמות צוות דו יומית - הכנה לשינוי מבני (לדוגמא - כיתת יכולות סטארט)
     משך ההשתלמות: כ- 22 שעות (לא כולל הכנת חומרים ותכנית לימודים מפורטת שעתית).

השתלמות צוות דו יומית
(מורים, מתרגלים, מנחים דיסציפלינאריים)
הכנה לשינוי מבני י'/יא'/יב' (לדוגמא - כיתת יכולות סטארט)
מבנה ההשתלמות ושיטה – נסים כהן
יום מס' זמן תוכן מנחה/הערות
1      א.מבוא                                                                                            
    - התכנסות והרשמה.  
    - סטינג - זמנים וכללים בקורס, מה נעשה בקורס ומה התוצאה/ות אליה/ן נגיע.  
   
- דוגמאות לפרויקטים, תוכניות, בתי ספר, ואוכלוסיות שונות בהם הופעלה השיטה
  תוצאות, הצלחות וכשלונות והשפעות על תלמידים, מורים, הורים, הנהלה.
 - גופים שותפים
- דוגמאות לבתי ספר (ארה"ב) המושתתים על ההנחה ש"כל אחד יכול":
- מה נעשה/ מה התוצאה אליה נגיע בקורס הנוכחי.
  כל הנושאים בפרק זה יוצגו על רקע:  מודל המיון הבית ספרי – 1992.
  הרפורמה של 1969 ונתונים בתחום תוצאות החינוך בישראל.
 
    ב. רקע תיאורטי -
    מדוע מרבית הנכשלים בבית הספר הם בני המעמד הנמוך
    או מדוע בית ספר נכשל עם מרבית בני המעמד הנמוך?
 
    - מבנה מערכת החינוך הישראלית ומודל המיון הבית ספרי  
    - ניתוח הסברים לאי הצלחה הקשורים במבנה ביה"ס ומתן מענה להם.  
    - התייחסות למשתנה התרבותי ול I.Q. (ברום)
- סיכום: סיבות לכישלון
 
    ג. עקרונות ההצלחה  
   
-הנחות יסוד, (הנחת הקוגניציה, הנחות המוטיבציה)
- מענה להסברים המבניים לאי ההצלחה
- עקרונות ההצלחה
 
    - צמצום פערים מואץ  
    - הצגת דגם מלא של מבצע הלימודי  
    - המעבר לשינוי מבני ברמת כיתה - הצגת דגם של שינוי מבני – יכולות סטארט
  (דגם 25, דגם 34, דגם 50)
 
2     ד. הנעה(מוטיבציה), מיפוי דינאמי ולמידה לקראת שליטה  
    -הנעה(מוטיבציה) –  חמש גישות בסיסיות: הגישה התכליתית, הגישה המכניסטית, תיאורית
 הייחוס, אפקט פיגמליון, הגישה ההומניסטית.
 
    -השתמעויות אופרטיביות של הגישות המוטיבציוניות בחלקיו השונים של הפעילות  
    למידה לקראת שליטה  (ז. מברך)  
    למידה דיפרנציאלית וביטול פערים מתמיד  
    מיפוי דינמי – מיפוי כיתה לפני תחילת הפעילות, מיפוי דינאמי של בחינה, מיפוי דינמי של שליטה  
    -מבנה שיעור/ מפגש למידה , תוך יישום עקרונות ההצלחה, עקרונות המוטיבציה, ולמידה
  לקראת שליטה (עדיף בסימולציה)
 
    מבנה "מרתון לימודי" – תחום פדגוגי, תחום ארגוני, דוגמאות לימי מרתון.  
    ה. היעד , אופן הפעולה והסכמה עליו – סטארט  
    -יעדים, אוכלוסיית היעד, איתורה ובניית הקבוצה.  
    -שלב א' – מכינה – שלב "שינוי התודעה" – דרגת כיתה ט'.צוות המכינה, סדר פעולות, לו"ז
 כללי (מכינה)
 
    -שלב ב' – כיתות עיוניות מואצות – יכולות סטרט. לו"ז כללי והערכות ל– י'/יא'/יב' .  
    ו. פדגוגיה ומבנה הלמידה, סטרט  
    -סוגי מקצועות הלימוד ומבנה שנת הלימודים.  
    -מבנה למידה עקרוני שנתי – סטארט ומבנה תלת שנתי (י', יא', יב')  
    -מבנה קבוצות הלמידה  
    -צוות ובעלי תפקיד   
    -תוכנית לימודים מפורטת יעד, יעדי הצלחה ומדידות/מבחני בקרה חיצוניים  
    -דגם של מפגש לימודי (בן 4 שעות) שיטת למידה וחלוקת עבודה בין מורה למתרגל .  
    -כיתה י' – מדידות/בחינות מטה – סוף מחצית א'  
    ז. עבודת צוות  
    - עקרונות עבודת צוות  
    -בניית יעד דיסציפלינארי ותהליך גיבוש ותכנון צוותי  
    -הגדרות תפקיד: רכז, מורה, מתרגל, מנחה דיסציפלינארי, מנחה פדגוגי ויחסי גומלין בניהם.  
    -תפקיד המורה בכיתות סטארט  
    -ישיבות צוות  
    ט. תוכנית הלימודים והערכת שעות למידה  
    -תוכנית לימודים מפורטת ברמה שעתית , הסכמה עקרונית על תוצאה ועל התוכנית כמובילה לתוצאה, היקף, מבנה ומועד משוער של מבחני הבקרה.  
    -הכנת חומרים, דפי תרגול, מבחני הצלחה.
  (הכנה משותפת, או בתת צוותים, במפגש הנוכחי או במפגש נפרד)
 
    -תוכנית לימודים שלדית  
    י. סיום  
    -אדמיניסטרציה, נהלים וארגון  
    -פאנל – מורים ותיקים/מנחים דיסציפלינאריים/מתרגלים  
    -משוב וסיכום  
         
      נושאים נוספים עפ"י הצורך והרלוונטיות  
    -גבולות, התנהגות בזמן בחינה, פתרון בעיות ובנית תוכנית עבודה מפורטת  
    -התמודדות עם קשיי התנהגות והצבת וגבולות – עקרונות  
    -התמודדות עם קשיי התנהגות בזמן בחינה  
    -התמודדות עם משבר (מקרים ותגובות) + סימולציה  
    -צמצום פערים לימודיים – מגוון אפשרויות והבסיס המוטיבציוני להם.  
         

הערה: ייתכנו שינויים והתאמות בהתאם לצורך.

 

©  כל הזכויות שמורות לנסים כהן (1994), מפתח שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי).
 ניתן להשתמש בתוכן דף זה ובשאר התכנים,  באופן הוגן ונאות לשם סקירה, מובאות, למידה או הוראה, תוך הצגה ושמירה מלאה וברורה על הזכויות.
 הפרת היתר זה בכל דרך, ו/או הצגה ו/או שימוש לצורך מסחרי או הפקת רווח כספי, אסורה והינה עבירה ע"פ חוק זכויות יוצרים, התשס"ח (2007).