השלמויות חד יומיות

חלק ז. קורס רכזים בסיסי, שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי) המופעלת בתכניות עמותת יכולות מיסודה של קרן רש"י, בשיתוף משרד החינוך, ובתכניות נוספות ואחרות

האתר בבניה - טיוטא

נסים כהן

שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי)
דגמים של השתלמויות חד יומיות.

א. השתלמות צוות בסיום התהליך הצוותי ,טרם תחילת הלמידה - אופציה א' (כ- 5 שעות)

ב. השתלמות צוות בסיום התהליך הצוותי ,טרם תחילת הלמידה - אופציה ב' (כ- 10 שעות)

 

א. השתלמות צוות בסיום התהליך הצוותי ,לפני תחילת הלמידה (אופציה מקוצרת - כ- 5 שעות)

א. השתלמות צוות בסיום התהליך הצוותי ,לפני תחילת הלמידה
(אופציה מקוצרת - כ- 5 שעות)
מבנה ההשתלמות ושיטה – נסים כהן
יום מס' זמן תוכן מנחה/הערות
1      א.מבוא                                                                                            
    - התכנסות  
    - סטינג - זמנים וכללים.  
   
- דוגמאות לתוכניות, בתי ספר, ואוכלוסיות שונות בהם הופעלה השיטה ותוצאות
  (עדיף להשתמש בדוגמות דומות לפעילות המתוכננת לאחר ההשתלמות).
  (דגשים: מי היתה אוכלוסית היעד? מצב התלמידים לפני? בסיום? התוצאות הינן תוצאה של
  פעילות שיטתית, השקעה ומאמץ של מורים רגילים מביה"ס - וינר יחוס, אין להגרר ולהשיב
  לשאלה כיצד מתבצעת הפעילות, ההתיחסות לכך תהיה בהמשך).
- גופים שותפים
- יש גם כישלונות - דוגמאות
- דוגמאות לבתי ספר (ארה"ב) המושתתים על ההנחה ש"כל אחד יכול":
- כל הנושאים בפרק זה יוצגו על רקע:  מודל המיון הבית ספרי – 1992.
  הרפורמה של 1969 ונתונים רלוונטיים בתחום תוצאות החינוך בישראל.
 
    ב. הנחות יסוד  
    הנחת הקוגניציה, הנחות המוטיבציה, התייחסות למשתנה התרבותי ול I.Q.
מסקנה: למרות מצב התלמידים: כל אחד יכול, מוטיבציה לצוות ולתלמידים תוליד הצלחה.
 
    ג. הסיבות לאי ההצלחה ועקרונות המוטיבציה  
    הסברים: מבניים (פנים), אחרים משמעותיים (חוץ), פערים לימודיים ותודעה ומענים להם.  
    -הנעה(מוטיבציה) –  חמש גישות בסיסיות: הגישה התכליתית, הגישה המכניסטית, תיאורית
 הייחוס, אפקט פיגמליון, הגישה ההומניסטית.
 
    -השתמעויות אופרטיביות של הגישות המוטיבציוניות בחלקים השונים של הפעילות  
    ד. עקרונות הלמידה המואצת  
    ה. לוגיסטיקה ולו"ז  
   
 
 
    נושאים נוספים בהתאם לרלוונטיות והצורך - ממכלול הנושאים בתוכן קורס רכזים  

 

ב. השתלמות צוות בסיום התהליך הצוותי ,טרם תחילת הלמידה - אופציה ב' (כ- 10 שעות)

השתלמות צוות בסיום התהליך הצוותי ,לפני תחילת הלמידה
(אופציה ב' - כ- 10 שעות)
מבנה ושיטה – נסים כהן
יום מס' זמן תוכן מנחה/הערות
1      א.מבוא                                                                                            
    - התכנסות  
    - סטינג - זמנים וכללים.  
   
- דוגמאות לתוכניות, בתי ספר, ואוכלוסיות שונות בהם הופעלה השיטה ותוצאות
  (עדיף להשתמש בדוגמות דומות לפעילות המתוכננת לאחר ההשתלמות).
  (דגשים: מי היתה אוכלוסית היעד? מצב התלמידים לפני? בסיום? התוצאות הינן תוצאה של
  פעילות שיטתית, השקעה ומאמץ של מורים רגילים מביה"ס - וינר יחוס, אין להגרר ולהשיב
  לשאלה כיצד מתבצעת הפעילות, ההתיחסות לכך תהיה בהמשך).
- גופים שותפים
- יש גם כישלונות - דוגמאות
- דוגמאות לבתי ספר (ארה"ב) המושתתים על ההנחה ש"כל אחד יכול":
- כל הנושאים בפרק זה יוצגו על רקע:  מודל המיון הבית ספרי – 1992.
  הרפורמה של 1969 ונתונים רלוונטיים בתחום תוצאות החינוך בישראל.
 
    ב. הנחות יסוד  
    הנחת הקוגניציה, הנחות המוטיבציה, התייחסות למשתנה התרבותי ול I.Q.
מסקנה: למרות מצב התלמידים: כל אחד יכול, מוטיבציה לצוות ולתלמידים תוליד הצלחה.
 
    ג. הסיבות לאי ההצלחה ועקרונות המוטיבציה  
    הסברים: מבניים (פנים), אחרים משמעותיים (חוץ), פערים לימודיים ותודעה ומענים.  
    -הנעה(מוטיבציה) –  חמש גישות בסיסיות: הגישה התכליתית, הגישה המכניסטית, תיאורית
 הייחוס, אפקט פיגמליון, הגישה ההומניסטית.
 
    -השתמעויות אופרטיביות של הגישות המוטיבציוניות בחלקים השונים של הפעילות  
    ד. עקרונות הלמידה המואצת  
    ה. יעד ותכנית  
    הסמה ומחויבות ליעד  
    הסכמה על תכנית  
    הסכמה ומחויבות לקריטריונים להצלחה  
    הכנת תכנית לימודים מפורטת שעתית  
    הכנת חומרי למידה - חלוקה לצוותים  
    חלוקת קבוצות הלמידה למורים (ומתרגלים)  
    לוח זמנים – הסכמה ומחויבות ללו"ז של כל שעות הלמידה, ימי הלמידה, מרתון לימודי, שעות ישיבות צוות, אסיפות הורים, שיחות אישיות, מבחני בקרה.  
    ו. לוגיסטיקה  
       
    נושאים נוספים בהתאם לרלוונטיות והצורך - ממכלול הנושאים בתוכן קורס רכזים  

 

 

©  כל הזכויות שמורות לנסים כהן (1994), מפתח שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי).
 ניתן להשתמש בתוכן דף זה ובשאר התכנים,  באופן הוגן ונאות לשם סקירה, מובאות, למידה או הוראה, תוך הצגה ושמירה מלאה וברורה על הזכויות.
 הפרת היתר זה בכל דרך, ו/או הצגה ו/או שימוש לצורך מסחרי או הפקת רווח כספי, אסורה והינה עבירה ע"פ חוק זכויות יוצרים, התשס"ח (2007).