ביבליוגרפיה

האתר בבניה - טיוטא זמנית

אדלר, ח. (1981). "נוער במצוקה - מי? מדוע? האין ברירה?" בתוך סקירה חודשית, המכון לחקר הטיפוח בחינוך, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

אוניברסיטת בן גוריון, המרכז לצמיחה בחינוך, "בוגרי תוכנית תפנית לבגרות ומניעת נשירה – סטארט", דו"ח מחקר , יולי 2008

אופלטקה, י., (חוקר אחראי), (2014), "סקר השתתפות במערכת ההשכלה הגבוהה בשנת הלימודים תשע"ד, של בוגרי תכנית תפנית לבגרות ומניעת נשירה – סטארט", אוניברסיטת תל אביב.
http://tafnit.rashi.org.il/uploads/links_files/סקר%20השכלה%20גבוהה%20קיץ%20תשע''ג.pdf

אופלטקה, י., (חוקר אחראי), (2012), "סקר היקפי השתתפות בלימודים גבוהים באקדמיה ובלימודים על תיכוניים בשנות הלימודים תשע"ב ובתשע"ג, של בוגרי תכנית תפנית לבגרות ומניעת נשירה – סטארט", אוניברסיטת תל אביב.
http://tafnit.rashi.org.il/uploads/links_files/סקר%20השכלה%20גבוהה%20אוניברסיטת%20תא.pdf

אופלטקה י. נופר ע., (2011), "דו"ח מחקר - עמדות בוגרי תכנית תפנית לבגרות ולמניעת נשירה – סטארט, כלפי מרכיבי התכנית, ותרומותיה להתפתחותם האישית והמקצועית", אוניברסיטת תל אביב.
http://tafnit.rashi.org.il/uploads/links_files/דוח%20עמדות%20סטארט%20מלא.pdf

איילון, ח., (1988), בבואה של העתיד: היבטים כלכליים של שאיפות בנים ובנות בתחום התעסוקה. מגמות, ל"א (2), 133-151.

בנדיקס, ר. וליפסט ס.מ., תורת המעמדות החברתיים של קרל מרקס, מתוך, ליסק, מ., "סוגיות בסוציולוגיה", עם עובד, 1973, עמ. 47-57.

בר און,נ., בר דורון, מ., גורושיט, מ., בוגלבסקי, ל., לוין רוזליס, מ. שגיא ש. (2008), "בוגרי תכנית תפנית לבגרות ומניעת נשירה – סטארט", דו"ח מחקר. אוניברסיטת בן גוריון, המרכז לצמיחה בחינוך.
http://tafnit.rashi.org.il/uploads/links_files/בוגרי%20תכנית%20תפנית%20תשסז%20בהשוואה%20לקבוצת%20ביקורת%20דוחו%20מלא.pdf

בר חיים, א., יעיש, מ., שביט, י., (2008), "במעלה המדרגות היורדות: התרחבות וריבוד במערכות חינוך". סוציולוגיה ישראלית, י (1): 61-79.

ברדה, מ., "נתונים על הגיוס לצה"ל לאורך שנים", מרכז המחקר והמידע, כנסת ישראל, ספטמבר 2007.
http://www.knesset.gov.il/MMM/data/docs/m01870.doc

ברום, ל. וסלזניק, פ., "סוציולוגיה יסודות עקרונות גישות", גומא, 1990, עמ. 54-93, 163-201.

בריקנר, ר. ואחרים, הוראה מותאמת בכיתה ההטרוגנית, מט"ח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית היחידה להוראה מותאמת, 1997, עמ. 17-53.

דרנדורף, ר., מבנה חברתי, אינטרסים קבוצתיים וקבוצות קונפליקט, מתוך, ליסק, מ., "סוגיות בסוציולוגיה", עם עובד, 1973, עמ.160-167.

האוניברסיטה הפתוחה, "עמדות ושינוי עמדות", מתוך "מבוא לפסיכולוגיה", חטיבה שלישית, יחידה 9, פרק 9.3, עמ. 15-32.

האוניברסיטה הפתוחה, "גבולות הבטלה ושאלת ההנעה", מתוך "מבוא לפסיכולוגיה", חטיבה שלישית, יחידה 7, עמ. 1-83.

האוניברסיטה הפתוחה, "תאוריות התפתחותיות, התאוריה של פיאזה", מתוך  "מבוא לפסיכולוגיה" חלק 2, פרק 9 , עמ. 115-130.

האוניברסיטה הפתוחה,"תאוריות למידה, גישה קוגנטיבית – חברתית: למידה לפי ויגוטסקי", מתוך "מבוא לפסיכולוגיה" חלק1, פרק 5, עמ.74-79.

הכנסת, מרכז מחקר ומידע, ג'וינט-מכון ברוקדייל. 
http://brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/381-01-dropouts-REP-HEB.pdf

הרן, ק. ג'., (1990), "מגבלות החינוך הבית ספרי ואפשרויותיו", אקדמון.

ובר, מ., מעמד סטטוס ומפלגה, מתוך, הלר, ד. ונווה, נ., "היחיד והסדר החברתי", עם עובד, 1991, עמ. 332-345.

וולנסקי, ע., (2001), "יפן, המאפיינים של מערכת החינוך החותרת למצוינות אקדמית ורמת הישגים גבוהה. מדינת ישראל", משרד החינוך.

וולנסקי ע., (2002), "סינגפור – להיות ראשונים בעולם: המאפיינים והמחירים החינוכיים של מערכת חינוך מובילה", מדינת ישראל, משרד החינוך.

חן, מ., ניעות מטעם וניעות תחרותית, "מגמות" כרך ב' מס' 1, נובמבר 1975, 5-19.

טומין, מ., כמה עקרונות של הריבוד החברתי- ניתוח ביקורתי,  מתוך, ליסק, מ., "סוגיות בסוציולוגיה", עם עובד, 1973, עמ. 112-122.

טרנר, ר., דרכי התקדמות חברתית באמצעות חינוך- ניעות חסויה וניעות תחרותית, מתוך שפירא, ר. ופלג, ר., "סוציולוגיה של החינוך", עם עובד, 1989.

יוגב, א., ואיילון, ח., (1982)." השפעת המין והמוצא העדתי על ציפיות להשכלה גבוהה בישראל". מגמות, כ"ז (4), 346-349.

ישראלאשוילי, מ., אדי-רקח, א., (2008), "האם להתערבות לטיפוח מצוינות בגיל ההתבגרות השלכות ארוכות טווח על התפתחות המשתתפים?" מחקר הערכה רטרוספקטיבי. דו"ח סופי, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב.

כהן, א., (1967), "נערים עבריינים, תרבות הכנופיה", מתוך, מגמות ט' (1), עמ. 19-42.

כהן, נ., (1994), "פרויקט הבגרות – בית דגן, מודל יישומי לצמצום נשירה מביה"ס והגדלת שיעור רוכשי תעודת בגרות" מתוך מניתוק לשילוב, מס' 6, משרד החינוך והתרבות, עמ. 49 – 66.
http://noar.education.gov.il/main/upload/docs/nituk6f.doc  

כהן, נ., (1998), שיטת המבצע הלימודי (צמצום הפערים המואץ, משרד החינוך והתרבות.

כהן, נ., (1998), אומ"ץ לבגרות", כיתה עיונית מואצת – הגברת הצלחה לימודית ככלי למניעת נשירה מביה"ס משרד החינוך.

כהן, נ., (2005), תכנית תפנית לבגרות – סטארט, כיתה עיונית מואצת, שינוי מבני מסלול צומח", קרן רש"י ומשרד החינוך.

כהן- נבות, מ. אלנבוגן-פרנקוביץ, ש., ריינפלד, ת., (2001), הנשירה הסמויה והגלויה בקרב בני נוער, דו"ח מחקר,

כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל, התכנית הלאומית לחינוך, (מאי 2004), חלק א'- עיקרי ההמלצות. חלק ב'- נספחים.
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/EEE94632-B3D0-4D68-99DC-DE52F78FB0FC/14341/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%93%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.pdf

לוטן, ר. ובן ארי, ר., הוראה מורכבת, מתוך, ריץ, י. ובן ארי, ר., "שיטות הוראה לכיתה ההטרוגנית", רכס, 1994, עמ. 189-216.

לוין, ה., בתי ספר מואצים-רקע, פילוסופיה ועקרונות, מתוך, פלדי, א., "החינוך במבחן הזמן", רמות, אונברסיטת תל אביב, 1997, עמ. 132-141. 

ליבנה, ע., (2006),  הסללה בתוך מסלול: הסללה דה פקטו במסלול העיוני בחינוך התיכון במגזרים השונים בישראל. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב

לוין, ה., (1997), בתי ספר מואצים-רקע, פילוסופיה ועקרונות, מתוך, פלדי, א., "החינוך במבחן הזמן", רמות, אוניברסיטת תל אביב, עמ',  132 -141.

למ"ס, (2012), שנתון סטטיסטי לישראל, מס' 60, פרק 8, לוח 8.25 

למ"ס, (2012), שנתון סטטיסטי לישראל, עמ' 388.
www.cbs.gov.il/shnaton63/download/st08_00.doc

למ"ס, (2013), שנתון סטטיסטי לישראל, פרק 8, לוח 8.48.
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st08_48&CYear=2013

מברך, ז., למידה לקראת שליטה, מתוך, ריץ, י. ובן ארי, ר., "שיטות הוראה לכיתה ההטרוגנית", רכס, 1994, עמ. 189-216.

מרטון, ר., (1984), "סטייה חברתית", מתוך, "האדם בחברה מבוא לסוציולוגיה", יחידה 2, האוניברסיטה הפתוחה, עמ. 25-33.

משרד החינוך, (2012), "נתוני בחינות בגרות תשע"ב"
http://www.education.gov.il/netuney_bchinot/
 
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/owl/hebrew/alsederhayom/archiyon/zacaimbagrut.htm

משרד החינוך, (2012), "מצגת נתוני בחינות בגרות תשע"ב", "מצגת נתוני בחינות בגרות תשע"א",
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/Netunim/Tahshaa/

משרד החינוך (2011), "נתוני בחינות בגרות",
http://www.education.gov.il/netuney_bchinot/

נהון, י., (1987), "דפוסי התרחבות ההשכלה ומבנה הזדמנויות התעסוקה, הממד העדתי", מכון ירושלים לחקר ישראל.

סבירסקי, ש., מיעוטים אתניים ומבדקי ה-I.Q.: בעיית ההטייה התרבותית, מתוך, בלום, ג'., "מיתוס ה-I.Q.", מפרש, 1988, עמ.186-197.

סבירסקי, ש., מבדקי I.Q. בישראל מתוך, בלום, ג'., "מיתוס ה-I.Q.", מפרש, 1988, עמ. 198-205.

סבירסקי, ש. וברנשטיין, ד.,  מי עבד במה, עבור ותמורת מה?, "הפיתוח הכלכלי של ישראל והתהוות חלוקת העבודה העדתית", מחברות למחקר וביקורת 4, חיפה, מאי 1980.

סבירסקי, ש.,  (1990), "חינוך בישראל: מחוז המסלולים הנפרדים". תל-אביב,  ברירות.

סבירסקי, ש.,  דגן-בוזגלו, נ., (2009) "בידול, אי-שוויון ושליטה מתרופפת תמונת מצב של החינוך הישראלי 2009", מרכז אדווה.
http://www.adva.org/uploaded/israeli%20education%20taktzir%20hebrew.pdf

סבירסקי, ש.,  קונור-אטיאס, א., (2012), "דו"ח לשנת 2011 עובדים, מעסיקים ועוגת ההכנסה הלאומית", מרכז אדווה.
http://www.adva.org/uploaded/adva_labor1.pdf

סבירסקי, ש.,  קונור-אטיאס., (2012), "תמונת מצב חברתית 2012, מרכז אדווה.
http://www.adva.org/uploaded/social-01

סלאבין, א.ר., ואחרים, הצלחה לכל – גישה נחושה למניעה והתערבות מוקדמת בבתי ספר יסודיים, אוניברסיטת ג'ונס הופקינס.

סמואל, י., ארגונים: מאפיינים, מבנים ותהליכים, אונ' חיפה, זמורה ביתן, 1996.

עמותת יכולות, (2013), "תכנית סטארט, דו"ח מסכם תוצאות תשע"א".
http://tafnit.rashi.org.il/uploads/links_files/דוח%20סטארט%20ביניים%20תשעא%20-%20סופי%20פנימי%20-%2027.5.13(1).pdf

עמותת יכולות, (2013), "תכנית סטארט, דו"ח מסכם תוצאות תשס"ב".
http://tafnit.rashi.org.il/uploads/links_files/דוח%20ביינים%20סטארט%20תשעב(4).pdf

עמותת יכולות, (2013). דו"ח גיוס לצה"ל, בוגרי סטארט תשע"א.  
http://tafnit.rashi.org.il/uploads/links_files/דו"ח%20גיוס%20לצהל-%20בוגרי%20סטארט%20תשעא.pdf

עמותת יכולות, (2010), "תכנית סטארט, דו"ח מסכם תוצאות תשס"ט".
http://tafnit.rashi.org.il/uploads/links_files/doh_artzi_bogri_start_tshst.pdf

עמותת יכולות, (2010), "דו"ח שיעורי גיוס לצה"ל ולשירות לאומי, בוגרי תשס"ט בתכנית תפנית לבגרות ולמניעת נשירה - סטארט".
http://tafnit.rashi.org.il/uploads/links_files/גיוס%20לצהל%20תסטרט%20תשסט%20מלא(1).pdf

עמותת יכולות, (2008), "דו"ח שיעורי גיוס לצה"ל ולשירות לאומי, בוגרי תשס"ז בתכנית תפנית לבגרות ולמניעת נשירה - סטארט".
http://tafnit.rashi.org.il/uploads/links_files/גיוס%20לצהל%20תשסז%20מלא.pdf

עמותת אחרי, "דו"ח שיעורי גיוס לצה"ל ולשירות לאומי, בוגרי תוכנית תפנית – סטארט", יולי 2008

ענבר, ד. (2006), "לקראת מהפיכה חינוכית? ", מכון ון ליר, הוצאת הקיבוץ המאוחד.

צמרת, צ., זלמן ארן והפרודוקטיביזציה של בני עדות המזרח. 2005, טיוטת מאמר שעדיין לא פורסם.

קוך דווידוביץ', פ., (2011), "השתלבות יוצאי אתיופיה בצה"ל", מרכז המחקר והמידע, כנסת ישראל. http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02989.pdf

קונור-אטיאס, א., וגרמש, ל.,(2012), "זכאות לתעודת בגרות לפי ישוב, 2010-2009", מרכז אדווה.
http://www.adva.org/uploaded/Bagrut2010%20(2)_2.pdf

קינגסלי, ד. ומור, ג., כמה עקרונות של הריבוד החברתי, מתוך, רוט-הלר, ד. ונווה, נ., "היחיד והסדר החברתי", עם עובד, 1991, עמ. 308-320.

קפלן, ח., (1993), "דו"ח הערכה לתכנית נגישות להשכלה גבוהה, אפיונים מוטיבציוניים ותמונת העתיד בקרב תלמידי פרויקט נגישות להשכלה גבוהה". דו"ח פנימי שהוגש למשרד החינוך והתרבות, ולמנהלת התכנית נגישות להשכלה גבוהה.

קפלן, ח. ואלסייד, ח., (2006), "טיפוח מצוינות בקהילה הבדואית בנגב, פרויקט מערכתי לטיפוח מצוינות, מנהיגות ומוטיבציה ברוח גישת ההכוונה העצמית". מאמר שהוצג בכנס היועצים החינוכיים, 28 בנובמבר, ייעוץ חינוכי בסימן התחדשות: מחויבות להתפתחות אדם וחברה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

שור, א. ופרירה, פ., "פדגוגיה של שחרור", מפרש, 1990, עמ.6-12.

שורק, צ., דזירה, פ., וטיל, א., (2005), "הרפורמות החינוכיות בפינלנד ובניו זילנד", הפקת לקחים ומסקנות למערכת החינוך הישראלית. הסתדרות המורים בישראל, תל אביב.

שפירא, י. ובן אליעזר, א., יסודות הסוציולוגיה", תהליך החברות בגיל הילדות, עם עובד, 1988, 60-65.

שרן, ש. שחר, ח. לוין, ת., (1998), "ארגון מחדש של מערכת השעות בבית הספר העל יסודי, פרויקט אטלס", מתוך, "בית הספר החדשני- ארגון והוראה", הוצאת רמות-אוניברסיטת  ת"א, עמ, 197-203.

 

Alexander, K. L., & Cook, M. A. (1982), "Curricula and coursework: A surprise ending to a familiar story". "American Sociological Review", 47, 626-640.

Ansalone, G. (2005), "Getting our schools on track: Is detracking really the answer? "Radical Pedagogy", 6(2).

Archer, L., Hollingworth, S., & Halsall, A. (2007), "University's not for Me — I'm a Nike Person': Urban, Working-Class Young People's Negotiations of `Style", "Identity and Educational Engagement. Sociology", 41, 219-237.

Archbald, D. Glutting, J., & Qian, X. (2009). "Getting into Honors or Not: An Analysis of the Relative Influence of Grades, Test Scores, and Race on Track Placement in a Comprehensive High School". "American Secondary Education", 37(2), 65-81.

Ayalon, H., & Yuchtman-Yaar, E. (1989). "Educational opportunities and occupational aspirations: A two dimensional approach". "Sociology of Education", 62(3), 208-219.

Ayalon, H., & Yogev, A. (1997), "Students, schools, and enrollment in science and humanity courses in Israeli secondary education". "Educational Evaluation and Policy Analysis", 19, 339-353.

Barr, R., & Dreeben, R. (2007), "How Schools Work, The University of Chicago Press. Chapter 8, 73-79.

Bloom, J. (2007), "Reading Social Class in the Journey towards College: Youth Development in Urban America". "Teachers College Record", 109(2), 343-368.

Boudon, R. (1974), "Education, opportunity and Social Mobility", N.Y. Wiley, 216 – 219.

Breen, R., & Jonsson, J. (2005), "Inequality of Opportunity in Comparative Perspective: Recent Research on Educational Attainment and Social Mobility". "Annual Review of Sociology", 31, 223-243.

Burris, C. C., & Welner, K. G. (2005), Closing the Achievement Gap by Detracking. Phi Delta Kappan, 86(8), 594-598.

Cheng, S., Martin, L., & Werum, R. E. (2007), "Adult social capital and track placement of ethnic groups in Germany". "American Journal of Education", 114, 41–74.

Cohen, Y., Haberfeld, Y., & Kristal, K. (2004), "Ethnicity and mixed ethnicity: Educational gaps among Israeli-born Jews". Tel-Aviv: the Pinhas Sapir Center for Development.

Cohen, Y., Haberfeld, Y., &  Kristal, T. (2007), "Ethnicity and Mixed Ethnicity: Educational Gaps among Israeli-born Jews". "Ethnic and Racial Studies", 30(5), 896-917.

Crosnoe, R., Mistry, R.S., & Elder, G.H. (2002), "Economic Disadvantage, Family Dynamics and Adolescent Enrollment in Higher Education". "Journal of Marriage and Family", 64, 690-702.

Dahan, M., Eyal, D., Mironichev, N., & Shye, S. (2002), "Have educational gap narrowed?". "Israel Economic Review", 2, 37-69.

Davis, S. A., & Haller, E. J. (1981), "Tracking, ability and SES: Further evidence on the 'revisionist-    meritocratic debate". "American Journal of Education", 89, 283-304.

Deci, E. L., Ryan, R. M., Gagné, M., Leone, D. R., Usunov, J., & Kornazheva, B. P., (2001), "Need satisfaction, motivation, and well-being in the work organizations of a former Eastern Bloc country". "Personality and Social Psychology Bulletin", 27, pp. 930-942. 

 Friedlander, D., Okun, B.S., Eisenbach, Z., & Elmakias, L. L. (2002), "Immigration, Social Change and Assimilation: Educational Attainment Among Birth Cohorts of Jewish Ethnic Groups in Israel, 1925-1929 to 1965-1969". "Population Studies", 56(2), 135-150.

Gamoran, A. (1992), "The variable effects of high school tracking". "American Sociological Review", 57, 812-828.

Gamoran, A. (2009), "Tracking and Inequality: New Directions for Research and Practice". WCER Working Paper No. 2009-6. Wisconsin Center for Education Research, School of Education, University of Wisconsin-Madison.

Gillborn, D., & Youndell, D. (2000), "Rationing Education: Policy, Practice, Reform and Equity". Buckingham: Open University Press.

Hagell, A. &Coleman, J. (2008), "Adolescence, Risk and Resilience: Against the Odds". John Wiley & Sons.

Hallinan, M. (1994), "Tracking: From theory to practice". "Sociology of Education", 67(2), 79-84.

Hallinan, M. T., & Kubitschek, W. N. (1999), "Curriculum differentiation and high school achievement". "Social Psychology of Education", 3(1-2), 41-62.

Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2006), "Does educational tracking affect performance and inequality? Differences-in-differences evidence across countries". "The Economic Journal",116, C63–C76.

Hursh, D. (2007), "Exacerbating inequality: the failed promise of the No Child Left Behind Act". "Race Ethnicity and Education", 10(3), 295–308.

Ivinson, G., & Duveen, G. (2005), "Classroom structuration and the development of social representations of the curriculum". "British Journal of Sociology of Education", 26, 627–642.

Kerckhoff, A. C. (1986), "Effects of ability grouping in British secondary schools". "American Sociological Review", 51, 842-858.

Lam. T. C. & Bengo, P. (2003), "A comparison of three retrospective self-reporting methods of measuring change in instruction practice". "American Journal of Evaluation", 24(1):65-80.

Lee, V. E., & Bryk, A. S. (1988), "Curiculum tracking as mediating the social distribution of high school achievement". "Sociology of Education", 61(2), 78-94.

Lucas, S. R. (1999), "Tracking inequality: Stratification and mobility in American high schools". New York: Teachers College Press.

Lucas, S. R., & Good, A. D. (2001), "Race, Class, and Tournament Track Mobility". "Sociology of Education", 74(2) 139-156.

Lupien, S. J., King, S., Meaney, M. J. & Mcewen, B. S. (2001), "Can poverty get under your skin? Basal cortisol levels and cognitive function in children from low and high socioeconomic status". "Development and Psychopathology", 13(3), 653-676.

Mayer S. (2002), "How economic segregation affects children's educational attainment". "Social Forces", 81(1), 153-176.

Mertkan-Ozunlu, S. & Thomson, P. (2009), "Educational reform in North Cyprus : towards the making of a nation/state?", "International journal of educational development", vol. 29, no. 1, pp. 99-106, Pergamon, Oxford, England

Mizrachi, N., Goodman, Y. C., & Feniger, Y. (2009), "I don’t want to see it: decoupling ethnicity and class from social structure in Jewish Israeli high schools". Ethnic and Racial Studies, 32(7), 1203-1225.

Momi Dahan, Eyal Dvir, Natalie Mironichev and Samuel Shye, (2003), "Have the Gaps in Education Narrowed", IsraeI Economic Review, Vol 1(2) November 2003: 37-69.

Oakes, J., (1985), "Keeping track: How schools structure inequality". New Haven and London: Yale University Press.

Oakes, J., Gamoran, A., & Page, R. (1992). "Curriculum differentiation: Opportunities, outcomes, and meanings". In: Philip W. J. (ED), "Handbook of research on curriculum: A project of the American educational research association", 570-608. New York: Macmillan.

Oakes, J. (1995), "Two cities' tracking and within-school segregation". "Teachers College Record", 96(4), 681-693.

Osgood, D.W., Foster, E.M., Flanagan C.A., & Ruth G.R. (2005), "On your Own Without a Net: The Transition to Adulthood for Vulnerable Populations". Chicago, IL: University of Chicago Press.

Pfeffer, F. T. (2008), "Persistent Inequality in Educational Attainment and its Institutional Context".  "European Sociological Review", 24 (5), 543-565.

Piante, R. C., & Hamre, B, K. (2009), "Conceptualization, Measurement, and Improvement of Classroom Processes: Standardized Observation Can Leverage Capacity".  "Educational Research", 38(2), 109-119.

Pratt, C. C., McGuigan,W. M.,&Katzev, A. R. (2000), "Measuring program outcomes: Using 
retrospective pretest methodology". "American Journal of Evaluation", 21, 341-349.

Robinson, E. A., Eyberg, S. M., & Ross, A.W., (1980), "The standardization of an inventory of child Conduct problem behaviors". "Journal of Clinical Child Psychology, pp. 22-29

Robinson, T. N. III (2003), "Identity as a Mediator of Institutional Integration Variables in the 
Prediction of Undergraduate Persistence Intentions". "Journal of Adolescent Research", 18(1), 3-24.

Rosenberg, M., Society and the adolescent self-image. (1965), Princeton, NJ: Princeton, University Press.

Shavit, Y. (1984), "Tracking and ethnicity in Israeli secondary education". "American Sociological
         Review"
, 49(2), 210-220.

Shavit, Y. (1990), "Segregation, Tracking and the educational attainment of minorities: Arabs and Oriental Jews in Israel". "American Sociological Review", 55(1), 115-126.

Shavit, Y., Arum, R. and Gamoran, A. (Eds) (2007), "Stratification in Higher Education: A Comparative Study". Stanford: Stanford University Press.

Slavin, R. E., Madden, N.A., Dolan, L.J., & Waskik, B.A. (1994), "Whenever and wherever we choose: The replication of Success for all". Phi Delta Kappan, 75(8), 639-647. 

Slavin, R. E., Madden, N. A. and Wasik, B. A. (1996), "Roots and wings", in S. String-field and S. Ross (eds), "Bold Plans for Educational Reform: The New American Schools, Mahwah, NJ: Erlbaum.

Slavin, R. E., & Madden, N. A. (2009), "Success for All: Research and Reform in Reading". In: Harris A., Chrispeels, J. H. (ED), "Improving Schools and Educational Systems: International Perspectives", 41-55. London and New York: Routledge

Smith, E. (2007), "Analyzing underachievement in schools". London: Continuum.

Vanfossen, B. E., Jones, J. D., & Spade, J. Z. (1987), "Curriculum tracking and status maintenance". "Sociology of Education", 60(2), 104-122.

Weiner, B.,(1986), "An Attributional Theory of Motivation and Emotion"., New York: pringer-Verlag,1986.

Whelan, C. T., & Layte, R. (2002), "Late industrialization and the increased merit selection hypothsis: Ireland as a test case". "European Sociological Review", 18(1), 35-50.

 

 

 

©  כל הזכויות שמורות לנסים כהן (1994), מפתח שיטת צמצום הפערים המואץ (מבצע לימודי) ויישומיה.
 ניתן להשתמש בתוכן דף זה ובשאר התכנים,  באופן הוגן ונאות לשם סקירה, מובאות, למידה או הוראה, תוך הצגה ושמירה מלאה וברורה על הזכויות.
 הפרת היתר זה בכל דרך, ו/או הצגה ו/או שימוש לצורך מסחרי או הפקת רווח כספי, אסורה והינה עבירה ע"פ חוק זכויות יוצרים, התשס"ח (2007).